Informacje ogólne

Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń zatrudnia obecnie siedmiu pracowników – jednego dr habilitowanego, na stanowisku profesora US Krzysztofa Wesołowskiego, który od 2014 r. pełni funkcję kierownika), pięciu doktorów (Dorota Ambrożuk, Iwona Szymczak, Daniel Dąbrowski, Sławomir Tomczyk, Marek Białkowski) na stanowiskach adiunktów oraz jednego asystenta (od października 2015 r. do Katedry dołączył mgr Konrad Garnowski). Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z szerokiego zakresu przedmiotów prawniczych, m.in. z zakresu elementów (podstaw) prawa, prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa w turystyce, prawa przewozowego, prawa morskiego, prawa lotniczego, prawa własności intelektualnej. Zajęcia prowadzone są nie tylko na macierzystym Wydziale, ale także na innych wydziałach Uniwersytetu. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry dotyczą przede wszystkim szeroko rozumianych cywilnoprawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności: prawa przewozowego, ubezpieczeń gospodarczych, prawa własności intelektualnej, prawa spółek handlowych, prawa bankowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawnych aspektów gospodarki nieruchomościami, prawa lokalowego.


Aktualności

Ogólnopolska konferencja nt. „Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce”

Dodano: 2017-11-06

Szanowni Państwo,

przedstawiamy program konferencji Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. Przypominamy także, że do dnia 9 listopada 2017 r. można zgłaszać chęć udziału w konferencji w charakterze słuchacza. Opłata w kwocie 100,- zł powinna zostać wniesiona do dnia 9 listopada 2017 r. Opłata pokrywa udział w obradach, materiały konferencyjne, posiłek (przerwa kawowa, lunch). Opłata powinna być wnoszona na rachunek bankowy nr 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 z dopiskiem Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce, subkonto 0158” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału.Ogólnopolska konferencja nt. „Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce”

Dodano: 2017-09-27

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji nt. „Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce”, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. w Szczecinie. Organizatorami konferencji są Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja wstępnie była planowana na czerwiec bieżącego roku, jednak z przyczyn organizacyjnych jej termin został przesunięty.Środy z prawem gospodarczym na WZiEU

Dodano: 2017-06-19

Zakres kompetencji wspólnoty mieszkaniowej a zarządzanie garażem w świetle w orzecznictwa.Środy z prawem gospodarczym na WZiEU

Dodano: 2017-04-28

Klauzule jurysdykcyjne w umowach przewozu.Środy z prawem gospodarczym na WZiEU

Dodano: 2017-03-24

Uprawnienia (legitymacji) do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźników przy przewozie towarów.