Informacje ogólneKatedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń zatrudnia obecnie siedmiu pracowników – jednego dr habilitowanego, na stanowisku profesora US Krzysztofa Wesołowskiego, który od 2014 r. pełni funkcję kierownika), pięciu doktorów (Dorota Ambrożuk, Iwona Szymczak, Daniel Dąbrowski, Sławomir Tomczyk, Marek Białkowski) na stanowiskach adiunktów oraz jednego asystenta (od października 2015 r. do Katedry dołączył mgr Konrad Garnowski). Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z szerokiego zakresu przedmiotów prawniczych, m.in. z zakresu elementów (podstaw) prawa, prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa w turystyce, prawa przewozowego, prawa morskiego, prawa lotniczego, prawa własności intelektualnej. Zajęcia prowadzone są nie tylko na macierzystym Wydziale, ale także na innych wydziałach Uniwersytetu. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry dotyczą przede wszystkim szeroko rozumianych cywilnoprawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności: prawa przewozowego, ubezpieczeń gospodarczych, prawa własności intelektualnej, prawa spółek handlowych, prawa bankowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawnych aspektów gospodarki nieruchomościami, prawa lokalowego.