Krzysztof WesołowskiPracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń WZiEU od 1986 r. Obecnie nią kieruje. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1984 r.), na którym w 1992 r. obronił pracę doktorską. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2014 r. W latach 1992 – 1993 r. odbył w ramach programów PHARE oraz Tempus – Portassist staże naukowe na uniwersytetach RUCA, UFSIA i UIA – obecnie połączonych w jeden Uniwersytet w Antwerpii. Ukończył także Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004 r.).

W pracy naukowej specjalizuje się w cywilnoprawnych problemach transportu. Od 1989 r. jest radcą prawnym.


Publikacje:

1. Wykaz prac opublikowanych przed obroną pracy doktorskiej

1.1. Pozycje zwarte – współautorstwo

 1. Zależność między prawnymi warunkami przewozów i systemem ubezpieczeń transportowych, współautor W. Górski, praca zlecona przez Ośrodek Badania Ekonomiki Transportu w Warszawie, temat 4.1.07.03., Szczecin 1991, ss. 79.

1.2. Artykuły i opublikowane referaty z konferencji – wyłączne autorstwo

 1. Usługi uboczne związane z przewozem (w:) Nowe Prawo Przewozowe, materiały z konferencji, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Zielona Góra – Międzyzdroje 1987, s. 135-153.
 2. Odpowiedzialność przewoźnika za niedotrzymanie terminu przewozu przesyłek towarowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1986, nr 12, s. 351-354.
 3. Odpowiedzialność przewoźnika za zwłokę przy przewozie przesyłek (w:) Odpowiedzialność przewoźnika, materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Lextra’87”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zakład Prawa Transportowego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1987, s. 179-201.
 4. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa transportowego z tytułu najmu pojazdu samochodowego wraz z obsługą (w:) Odpowiedzialność przewoźnika, materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Lextra’87”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zakład Prawa Transportowego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1987, s. 134-158.
 5. Szczególne przypadki odpowiedzialności przewoźnika (w:) Nowe Prawo Przewozowe (w odniesieniu do przewozów towarów), materiały konferencyjne, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Zielona Góra – Świnoujście 1987, s. 69-85.
 6. Najem samochodu wraz z obsługą (w:) Nowe Prawo Przewozowe (w odniesieniu do przewozów towarów) materiały konferencyjne, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Zielona Góra – Świnoujście 1987, s. 117-133.
 7. Ubezpieczenie ładunku „cargo” (w:) Ubezpieczenie mienia społecznego w dobie reformy gospodarczej, materiały konferencyjne, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Zielona Góra – Świnoujście 1987, s. 184-205.
 8. Zawieszenie biegu przedawnienia na czas załatwiania reklamacji w transporcie, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1988, nr 7, s. 186-189.
 9. Zagadnienia spedycji przy przewozie koleją (w:) Problematyka eksploatacyjna i prawna transportu kolejowego, materiały konferencyjne, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Świnoujście 1989, s. 165-190.
 10. Obsługa spedycyjna przesyłek kolejowych (w:) Problematyka prawna przewozów kolejowych, materiały konferencyjne, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Świnoujście 1988, s. 140-161.
 11. Ubezpieczenie ładunku a odpowiedzialność kolei jako przewoźnika (w:) Problematyka prawna przewozów kolejowych, materiały konferencyjne, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Świnoujście 1988, s. 162-182.
 12. Ubezpieczenie ładunku w transporcie krajowym (w:) Ubezpieczenia transportowe, materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Lextra’88”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zakład Prawa Transportowego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1988, s. 83-109.
 13. Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w przewozie przesyłki towarowej (w:) Problematyka prawna transportu samochodowego i spedycji, materiały konferencyjne, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Zielona Góra 1988, s. 84-97.
 14. Wybrane problemy odpowiedzialność przewoźnika (w:) Problematyka prawna transportu samochodowego i spedycji, materiały konferencyjne, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Zielona Góra 1988, s. 98-118.
 15. Jeszcze raz w sprawie przedstawiciela ustawowego dziecka poczętego, Państwo i Prawo 1988, nr 2, s. 113-115.
 16. Problematyka prawna przewozów towarowych (w:) Problematyka prawna transportu samochodowego i spedycji, materiały konferencyjne, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Zielonej Górze, Międzyzdroje 1988, s. 64-85.
 17. O tak zwanych uprzywilejowanych przyczynach egzoneracyjnych w prawie przewozowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 96, Prace Wydziału Transportu i Łączności nr 2, Problemy Transportu i Łączności, Szczecin 1992, s. 51-71.

1.3. Recenzje – wyłączne autorstwo

 1. Recenzja pracy W. Górskiego A. Żabskiego, Prawo przewozowe – komentarz, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1990, nr 7, s. 117-119.

1.4. Artykuły – współautorstwo

 1. Dozór przełożonego wojskowego i zawieszenie w czynnościach służbowych jako nieizolacyjne środki zapobiegawcze, współautor S. Kołodziejski, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1986, nr 2, s. 173-181.
 2. Kwestia odpowiedzialności przewoźnika za stan ładunku przewożonego w kontenerze, współautor W. Górski, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1989, nr 2, s. 41-44.

1.5. Glosy – wyłączne autorstwo

 1. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.11.1985 r., sygn. akt III SA 1183/85, Państwo i Prawo 1987, nr 2, s. 145-148 (dotyczy dopuszczalności darowizny na rzecz nasciturusa i kwestii wymiaru podatku od takiej darowizny).
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.02.1986 r., sygn. akt III CZP 2/86, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1988, poz. C 28 (dotyczy odpowiedzialności biura podróży za czyny zagranicznych osób trzecich, którymi się posługuje w wykonaniu zobowiązań).
 3. Glosa do orzeczenia Głównej Komisji Arbitrażowej z 26.04.1988 r., sygn. akt OA 748/88, Państwo i Prawo 1989, nr 2, s. 148-152 (dotyczy wymagalności roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług spedycyjnych).

1.6. Pomoce dydaktyczne (współautorstwo)

 1. Przewodnik do ćwiczeń z prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych dla studentów kierunku ekonomika transportu, Uniwersytetu Szczecińskiego 1988 (s. 58) (współautor Z. Dominiczak), rec. H. Goik – mój udział w przygotowaniu opracowania wynosił 50 %.

2. Wykaz publikowanych prac po obronie pracy doktorskiej

2.1. Monografie, komentarze, inne pozycje zwarte (w tym rozprawa habilitacyjna)

2.1.1. Monografie, komentarze – wyłączne autorstwo

 1. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo przewozowe, Agencja Rozwoju Regionalnego, wyd. 1, Zielona Góra 1993, wyd. 2 uaktualnione, Zielona Góra 1995, ss. 128 (skrócona wersja pracy doktorskiej).
 2. Komentarz do konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1996, ss. 146.
 3. Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 836 (rozprawa habilitacyjna).

2.1.2. Monografie, komentarze, inne pozycje zwarte – autorstwo rozdziałów (inaczej określonych części prac).

 1. Najnowsze zmiany w polskim systemie prawnym warunkujące działalność firm transportowych (w:) Kierownik a współczesne problemy zarządzania firmą transportu samochodowego, pod redakcją A. Szewczuka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydział Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Świnoujście 1994, s. 1-12.
 2. Komentarz do znowelizowanego prawa przewozowego, współautor W. Górski, Agencja Rozwoju Regionalnego, Zielona Góra 1995, ss. 193.

Samodzielnie napisałem komentarz do przepisów następujących rozdziałów ustawy: 3 (Przewóz przesyłek towarowych), 4 (Zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłek), 7 (Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek), 8 (Odpowiedzialność z innych tytułów), 10 (Odszkodowania).

 1. Umowa ubezpieczenia jako podstawa stosunku ubezpieczenia (w:) Rynek usług ubezpieczeniowych, pod redakcją J. Perenca, Szczecin 2004, s. 72-102.
 2. Versicherungvertrag als Grundlage lines Versicherungsverhaltnisses (w:) Versicherungswirtschaft – Einführender Überblick über die Grundlangen des Versicherungswessen in Polen und in Deutschland, Szczecin 2005, s. 81-113.
 3. Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Kodeks cywilny, Prawo przewozowe, CMR, współautor W. Górski, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, wyd. 1, Gdańsk 2006, ss. 399, wyd. 2, Gdańsk 2009, ss. 503.

W obu wydaniach samodzielnie przygotowałem uwagi do art. 799 k.c., do art. 17–34 a, 40, 42–56, 64–73, 80–87 – ustawy Prawo przewozowe i w całości do postanowień konwencji CMR.

 1. CMR jako prawo właściwe w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego towarów w relacjach Zachód – Wschód (w:) Transport Europa – Azja, pod redakcją M. Mindura, Warszawa-Radom 2009, s. 373-403.
 2. Konwiencyja o dogoworie mieźdunarodnoj pieriewozki gruzow (KDPG) w kaczestwie transportnogo prawa w mieźdunarodnom gruzowom awtomobilnom soobszczenii mieźdu Wostokomi i Zapadom (w:) Transport w towaroobmienie mieźdu Jewropoj i Azije, pod redakcją M. Mindura, Warszawa-Radom 2011, s. 389-417.

2.1.3. Współautorstwo rozdziałów

 1. Analiza polskich uregulowań prawnych i fiskalnych obowiązujących polskie stocznie produkcyjne oraz polskich armatorów, Opracowanie projektu zmian w prawodawstwie polskim, warunkujące wdrożenie rekomendowanego modelu inżynierii finansowania kontraktów budowy statków w polskich stoczniach produkcyjnych i zakupu przez polskich armatorów, (współautor R. Czyżyk) (w:) Model inżynierii finansowania kontraktów budowy statków w polskich stoczniach produkcyjnych i ich zakupu przez polskich armatorów, pod redakcją C. Christowej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007, s. 186-232 i 343-358.


2.2. Artykuły i opublikowane referaty z konferencji

2.2.1. Artykuły i opublikowane referaty z konferencji – wyłączne autorstwo

 1. Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w substancji przesyłki w świetle ustawy – prawo przewozowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, Studia Iuridica Maritima, Gdańsk 1993, nr 3, s. 69-84.
 2. Wpływ podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego na zakres obowiązku odszkodowawczego przewoźnika z tytułu szkód w substancji przesyłki (w:) Zagadnienia prawne transportu i ubezpieczeń, Zeszyt naukowy z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego Prof. Władysławowi Górskiemu, pod redakcją K. Wesołowskiego, Szczecin 1993, s. 162-170.
 3. Związek czasowy z przewozem jako szczególna przesłanka odpowiedzialności przewoźnika za szkody w przesyłce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Wydziału Transportu i Łączności, Szczecin 1994, nr 5, s. 25-34.
 4. Odpowiedzialność przewoźnika wg CMR w świetle orzecznictwa sądów europejskich (w:) Problemy integracji kapitałowej i organizacyjnej w transporcie samochodowym, materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ektra’95”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydział Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Międzyzdroje 1995, s. 186-195.
 5. Przewozy sukcesywne według CMR – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 209, Prace Wydziału Transportu i Łączności nr 12, Problemy Transportu, Szczecin 1998, s. 151-163.
 6. Dochodzenie roszczeń według CMR, Gdańskie Studia Prawnicze, Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Prof. Kazimierza Kruczalaka, t. V, Gdańsk 1999, s. 449-466.
 7. Odpowiedzialność przewoźnika za tzw. działania nieprzyjaciół (zamachy terrorystyczne, napady, rabunki) wg Konwencji CMR, Świat transportu i spedycji, Wydanie specjalne, Szczecin 2000, s. 24-25.
 8. Odpowiedzialność przewoźnika samochodowego za utratę przesyłki w przypadku napadu przez grupy przestępcze w prawie krajowym i międzynarodowym, (w:) System transportowy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja, materiały z konferencji naukowej Translog 2001, Szczecin 2001, s. 245 – 256.
 9. Ochrona prawna klienta korzystającego z usług turystycznych w prawie polskim na tle regulacji Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 332, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1, Szczecin 2002, s. 171-189.
 10. Przedawnienie roszczeń w stosunkach między przewoźnikami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 393, Problemy Transportu i Logistyki nr 2, Szczecin 2006, s. 253-264.
 11. Odpowiedzialność spedytora za czynności powierzone innym osobom, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423, Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Szczecin 2007, s. 139-150.
 12. Ustalenie odszkodowania za zwłokę w przewozie według CMR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 494, Ekonomiczne Problemy Usług nr 17, Szczecin 2008, s. 301-311.
 13. Sytuacja prawna odbiorcy przesyłki w świetle postanowień CMR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 523, Problemy Transportu i Logistyki nr 6, Szczecin 2009, s. 117-130.
 14. Roszczenia regresowe między przewoźnikami sukcesywnymi według CMR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 601, Problemy Transportu i Logistyki nr 11, Szczecin 2010, s. 171-187.
 15. Relacje między CMR a prawem unijnym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 644, Problemy Transportu i Logistyki nr 14, Szczecin 2011, s. 279-296.
 16. The unclear relations between CMR and European Union law in respect of jurisdiction and enforcement of foreign judgments, European Transport Law 2011, nr 2, s. 133–142.
 17. Konwencja CMR w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Problemy Transportu i Logistyki nr 17 , Szczecin 2012, s. 211 – 229.
 18. A review of judicial decisions of the Polish Supreme Court within the scope of CMR. European Transport Law 2013, nr 2 .

2.2.2. Artykuły – współautorstwo

 1. Nowe przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo przewozowe, współautor W. Górski, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1997, nr 7/8, s. 15-21.
 2. Umowy obrotu towarowego a przewóz przesyłek, współautor W. Górski, Radca Prawny 1998, nr 5, s. 25-31.
 3. Wybrane problemy przewozów samochodowo-morskich (w świetle art. 2 CMR), współautor W. Górski, Prawo Morskie t. XI, Gdańsk 1999, s. 47-54.
 4. Wybrane aspekty charakteru prawnego uprawnienia do stanowienia i pobierania opłat portowych, współautor S. Czepita, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 287, Ekonomiczne Problemy Transportu nr 2, Szczecin 2000, s. 71-80.
 5. Wybrane aspekty dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki (współautor D. Ambrożuk) (w:) Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, pod redakcją B. Gneli i R. Szostaka, materiały z konferencji, Zakamycze 2001, s. 73-106.
 6. Wybrane problemy ustalania odszkodowania w prawie przewozowym, współautor D. Ambrożuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 324, Ekonomiczne Problemy Transportu nr 3, Szczecin 2002, s. 5-17.
 7. Siła wyższa jako przesłanka zwalniająca przewoźnika od odpowiedzialności za stan przesyłki, współautor D. Ambrożuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 423, Problemy Transportu i Logistyki nr 3, Szczecin 2007, s. 125-137.

2.3. Glosy

2.3.1. Glosy – wyłączne autorstwo

 1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 6.09.1991 r., sygn. akt III CZP 75/91, Orzecznictwo Sądów Polskich 1993, nr 7/8, poz. C 150 (dotyczy regulaminów przedsiębiorstw przewozowych, ustalania masy przesyłki w momencie przyjęcia jej do przewozu).
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29.10.1991 r., sygn. akt III CZP 105/91, Orzecznictwo Sądów Polskich 1993, nr 9, poz. C 179 (dotyczy odszkodowania za ubytek przesyłki).
 3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11.04.1996 r., sygn. akt I ACr 158/96, Radca Prawny 1998, nr 4, s. 79-84 (dotyczy przedawnienia roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych).
 4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12.11.1996 r., sygn. akt ACr 673/96, Orzecznictwo Sądów Polskich 1998, nr 5, poz. C 94 (dotyczy legitymacji do dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika na podstawie CMR).
 5. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7.11.1995 r., sygn. akt I ACr 606/95, Orzecznictwo Sądów Polskich 1998, nr 10, poz. C 172 (dotyczy zakresu odpowiedzialności przewoźnika za stan przesyłki).
 6. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.11.1998 r., sygn. akt III CKN 23/98, Radca Prawny 2000, nr 3, s. 123-128 (dotyczy możliwości uwolnienia się międzynarodowego przewoźnika drogowego od odpowiedzialności za utratę przesyłki wskutek kradzieży rozbójniczej).
 7. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4.05.2010 r., sygn. akt C-533/08, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 7, s. 34-39 (dotyczy stosowania przepisów prawa unijnego odnoszących się do jurysdykcji i wykonania wyroków zagranicznych w sprawach wynikających z konwencji szczególnych).
 8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22.11.2007 r., sygn. akt III CSK 150/07, LEX/el.2010 (dotyczy niestosowania przepisów prawa wewnętrznego do kwestii zakończenia biegu terminu przedawnienia roszczeń wobec przewoźnika na czas rozpatrywania reklamacji na gruncie konwencji CMR).
 9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z02.2008 r., sygn. akt II CSK 469/07, LEX/el. 2010 (dotyczy pojęcia kolejnego przewoźnika).

2.3.2. Glosy – współautorstwo

 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 31.05.1996 r., sygn. akt I ACr 138/96, Orzecznictwo Sądów Polskich 1997, nr 11, poz. C 209, współautor W. Górski (dotyczy kryteriów rozgraniczenia umowy przewozu i umowy holowniczej w transporcie samochodowym, ubezpieczeń majątkowych przy przewozie towarów).

2.4. Recenzje – wyłączne autorstwo

 1. Recenzja wydawnicza pracy Jerzego Godlewskiego Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) z komentarzem, Recenzja przygotowana na zlecenie Wydawnictwa Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, dostępna na stronie pisil.pl/images/artykuly/2008/recenzja_ksiazki.doc

2.5. Podręczniki i poradniki (autorstwo rozdziałów)

 1. Instytucje Prawne Gospodarki Rynkowej, Kontrakt, Szczecin 1991, (ss. 153) (współautorzy Z. Dominiczak i W. Górski) – mój udział w przygotowaniu opracowania wynosił ok. 30 % (recenzja opracowania J. Olszewski, Przewodnik po gospodarce rynkowej, Przegląd Organizacji 1992 r., nr 5, s. 18).
 2. Poradnik prawny przewoźnika i spedytora, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Zielona Góra 1993, (ss. 174) (współautor W. Górski) – mój udział w przygotowaniu opracowania wynosił ok. 40 %. (recenzja opracowania Z. Żółciński, Polska Gazeta Transportowa nr 4 z 26.01.1994 r., s. 6).
 3. Kompendium Prawa Gospodarczego, Agencja Rozwoju Regionalnego, wyd. 1 Zielona Góra 1994 (ss. 221) i wyd. 2, Zielona Góra 1997 (ss. 229), w którym samodzielnie opracowałem następujące części 1.1. (Pojęcie prawa gospodarczego), 2.2. (Spółki), 2.3. (Spółdzielnie), 2.4. (Przedsiębiorstwa państwowe i ich prywatyzacja), 2.6 (Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym), 2.8 (Prawo upadłościowe i układowe), 9.1. (Sądy gospodarcze).
 4. Prawo dla ekonomistów, Podręcznik dla słuchaczy I roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1997, (ss. 352) (współautor W. Górski), w którym samodzielnie opracowałem rozdz. IV (Prawo rzeczowe) i V (Zobowiązania).
 5. Prawo gospodarcze, wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000, (ss. 259), (współautor W. Górski), w którym samodzielnie opracowałem rozdz. III (Przedsiębiorcy).
 6. Elementy prawa, Wstęp do prawa cywilnego, wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003 (ss. 303) (współautor W. Górski), rec. L. Ogiegło, w którym samodzielnie opracowałem rozdz. IV (Prawo rzeczowe) i V (Zobowiązania).
 7. Prawo gospodarcze, wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, (ss. 253) (współautorzy D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, J. Dobek, W. Górski), rec. L. Ogiegło, w którym samodzielnie opracowałem z rozdz. III (Przedsiębiorcy) pkt 1, 2, 4 – 9, 11, 12 i 14.

3. Wykaz publikowanych prac po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

3.1. Monografie, komentarze, inne pozycje zwarte – autorstwo rozdziałów (inaczej określonych części prac).

 1. Prawo przewozowe – Komentarz (współautorzy D. Ambrożuk, D. Dąbrowski), Wolters Kluwer, Warszawa 2014 , 564 s.
 2. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) Komentarz (współautorzy D. Ambrożuk, D. Dąbrowski), Wolters Kluwer, Warszawa 2015 , 489 s.

3.2. Artykuły i referaty z konferencji – wyłączne autorstwo

 1. Konsekwencje przyjętego sposobu unormowania ochrony pasażerów w Unii Europejskiej (referat z konferencji naukowej w Karpaczu w d. 15 – 17.09.2014 r.) (w:) Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, red. T. Kocowski, K. Marak, Wrocław 2014, s. 399 – 412
 2. Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego (w:) Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym, Księga z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Huberta Bronka, red. E. Załoga, Szczecin 2015, s. 287 – 300
 3. Wydanie rzeczy przez sprzedawcę kupującemu konsumentowi, referat wygłoszony na Zjeździe Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych w Krakowie z dn. 15 – 17 09. 2015 r, (Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego) – po recenzjach w druku
 4. Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób (w:): Jubileuszowy Zeszyt Naukowy WZIEU z okazji 70-lecia Prof. Józefa Perenca – po recenzjach w druku
 5. Wydanie rzeczy przez sprzedawcę kupującemu za pośrednictwem przewoźnika, Problemy Transportu i Logistyki Nr 30
 6. Kwalifikacja prawna umów zawieranych w transporcie samochodowym, Problemy Transportu i Logistyki Nr 31

Kontakt

dr hab. Krzysztof Wesołowski
pokój 613,
tel. 91 4443192,
krzysztof.wesolowski@wzieu.pl