Dorota AmbrożukAdiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1998 r.), gdzie również obroniła pracę doktorską pod tytułem „Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek” (promotor prof. zw. Władysław Górski). W roku 2004 ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym prawie przewozowym. Od roku 2003 wykonuje zawód radcy prawnego.

Publikacje:

Monografie i komentarze

 1. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz (współautorzy K. Wesołowski, D. Dąbrowski), Warszawa 2015
 2. Prawo przewozowe. Komentarz (współautorzy K. Wesołowski, D. Dąbrowski), Warszawa 2014
 3. Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek, Warszawa 2011

Artykuły i glosy:

 1. Aula im. prof. Władysława Górskiego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 2016, nr 1-3
 2. Dochodzenie roszczeń przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzeń unijnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki 2015, nr 31
 3. Zagadnienie tożsamości roszczeń w sprawach transportowych (uwagi na tle wyroku TSUE z 19 grudnia 2013), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki 2015, nr 30
 4. Odpowiedzialność odbiorcy za należności ciążące na przesyłce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2012, nr 17
 5. Deklaracja wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa przewozowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2011, nr 14
 6. Wyłączenie prawa do ograniczenia wysokości odszkodowania za szkody w prawie przewozowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2010, nr 11
 7. Ograniczenie dług, odpowiedzialności i wysokości odszkodowania w prawie przewozowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2010, nr 8
 8. Odszkodowanie za niedotrzymanie terminu przewozu przesyłek towarowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2008, nr 17
 9. Faktura jako kryterium ustalenia wysokości odszkodowania za szkody w substancji przesyłki w prawie przewozowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2007, nr 3
 10. Siła wyższa jako przesłanka zwalniająca przewoźnika od odpowiedzialności za stan przesyłki (współautor K. Wesołowski), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2007, nr 3
 11. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2002 r., II CKN 1269/00. Państwo i Prawo 2003, z. 1
 12. Wybrane problemy ustalania wysokości odszkodowania za szkody w substancji niektórych przesyłek nietypowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2003, nr 2
 13. Kryteria odróżniające przewozy międzynarodowe od krajowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2003, nr 1
 14. Wybrane problemy ustalania odszkodowania w prawie przewozowym (współautor K. Wesołowski), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2002, nr 3
 15. Umowa timesheringu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2002, nr 1

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych. Podręczniki:

 1. Rola regulaminów przy przewozie osób (w:) B. Gnela (red.), K. Michałowska (red.) Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Kraków 2015
 2. Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób (w:) T. Kocowski (red.), K. Marak (red.) Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Wrocław 2014
 3. Zagadnienie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego (w:) B. Gnela (red.), M. Szaraniec (red.) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2013
 4. Konkurencyjność polskich produktów w świetle zasady swobodnego przepływu towarów i polityki konkurencji w Unii europejskiej (w:) B. Filipiak (red.), S. Flejterski (red.) IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrozenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne, Szczecin 2004
 5. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (w:) M. Bronk (red.), Krajowy i międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy, t. 1, Szczecin 2003
 6. Wybrane aspekty dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki (współautor K. Wesołowski) (w:) B. Gnela (red.), R. Szostak (red.) Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakamycze 2001

Kontakt

dr Dorota Ambrożuk
pokój 612,
tel. 91 4443192,
dorota.ambrozuk@wzieu.pl