Marek Białkowskidr Marek Białkowski – doktor nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego, wielokrotny stypendysta Uniwersytetu Ernsta – Moritza – Arndta w Greifswaldzie, Hochschule Osnabrück (Republika Federalna Niemiec) w ramach programu Erasmus STA. Praktyk, wykonujący zawód adwokata w Polsce i Republice Federalnej Niemiec. Członek Wissenschaftliche Vereinigung für Unternehmens – und Gesellschaftsrecht (VGR). W swoim dorobku naukowym posiada kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa karnego, gospodarczego i handlowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się u niego tematyka prawa restrukturyzacyjnego w systemie prawa spółek.


Publikacje:

 1. Ochrona praw autora programu komputerowego, Gazeta Prawna Nr 28/2000,
 2. Zagadnienia prawne przestępczości komputerowej, Przegląd Policyjny Nr 1 – 2/2000,
 3. Problem roku 2000 – dylemat teoretyczno – prawny czy praktyczny ?, Buchalter Nr 25/1999,
 4. Przestępcy w cyberprzestrzeni”, Gazeta Sądowa Nr 11/2001,
 5. Haking – przestępczość nowych czasów, Przegląd Policyjny Nr 1/2002,
 6. Haking międzynarodowy, Gazeta Sądowa Nr 1/2002,
 7. Oszustwo komputerowe, Gazeta Sądowa Nr 5/2002,
 8. Fałszerstwo komputerowe, Gazeta Sądowa Nr 6/2002,
 9. Niszczenie danych i programów komputerowych Gazeta Sądowa Nr 7 – 8/2002,
 10. Szpiegostwo komputerowe, Gazeta Sądowa Nr 11/2002,
 11. Piractwo komputerowe w sieci Internet, Gazeta Sądowa Nr 4/2003,
 12. Leasing w obrocie gospodarczym (cz. I), Buchalter Nr 25/1999,
 13. Najem lokali użytkowych (cz. I), Buchalter Nr 8/2000,
 14. Najem lokali użytkowych (cz. II), Buchalter Nr 9/2000,
 15. Najem lokali użytkowych (cz. III), Buchalter Nr 10/2000,
 16. Najem lokali użytkowych (cz. IV), Buchalter Nr 11/2000,
 17. Najem lokali użytkowych (cz. V), Buchalter Nr 12/2000,
 18. Najem lokali użytkowych (cz. VI), Buchalter Nr 13/2000,
 19. Umowa sprzedaży w warunkach wolnej konkurencji – ogólna charakterystyka, Buchalter Nr 23/2000,
 20. Umowa sprzedaży w warunkach wolnej konkurencji – zawarcie umowy sprzedaży, Buchalter Nr 24/2000,
 21. Umowa sprzedaży w warunkach wolnej konkurencji – obowiązki sprzedawcy, Buchalter Nr 25/2000,
 22. Umowa sprzedaży w warunkach wolnej konkurencji – obowiązki kupującego, Buchalter Nr 26/2000,
 23. Umowa sprzedaży w warunkach wolnej konkurencji – rodzaje sprzedaży, Buchalter Nr 27 – 28/2000,
 24. Rękojmia i gwarancja jako nieodłączne składniki umowy sprzedaży” (cz. I), Buchalter Nr 29 – 30/2000,
 25. Rękojmia i gwarancja jako nieodłączne składniki umowy sprzedaży (cz. II), Buchalter Nr 31 – 32/2000,
 26. Rękojmia i gwarancja jako nieodłączne składniki umowy sprzedaży (cz. III), Buchalter Nr 33 – 34/2000,
 27. Rękojmia i gwarancja jako nieodłączne składniki umowy sprzedaży (cz. IV), Buchalter Nr 35/2000,
 28. Umowa o dzieło jedną z form świadczenia usług (cz. I), Buchalter Nr 37/2000,
 29. Umowa o dzieło jedną z form świadczenia usług (cz. II), Buchalter Nr 38/2000,
 30. Umowa o dzieło jedną z form świadczenia usług” (cz. III), Buchalter Nr 39/2000,
 31. Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [w], Machowicz K. (red.), Człowiek z perspektywy biznesu, Lublin 2009,
 32. Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec – uregulowania prawne, [w] Machowicz K., Sokół A. (red.), Konferencja naukowa „nowoczesne przedsiębiorstwo, nowoczesna administracja”, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009,
 33. Transport drogowy w prawie niemieckim [w] Systemy transportowe – teoria i praktyka. Materiały konferencyjne z VI Konferencji Naukowo - Technicznej w Katowicach, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Katowice 2009,
   
 34. Usługi spedycyjne w prawie niemieckim, jako przykład tworzenia relacji partnerskich przy przewozach międzynarodowych, Konferencja naukowa Trans`09 [w] Wspólna Europa – partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczenia ryzyka działalności gospodarczej (Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Światowej, Szkoły Głównej Handlowej Warszawa 2010,
 35. Działalność gastronomiczna jako forma prowadzenia mikro i małych przedsiębiorstw (analiza prawno – porównawcza) Konferencja naukowa Mikrofirma 2010 [w] ,Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010),
 36. Forma prawna podmiotów wykonujących usługi turystyczne, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Potencjał turystyczny”, 2010 r.,
 37. Znak towarowy i firma – jako determinanty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym (analiza prawna), Konferencja Młodych Naukowców KNEPO 2010, Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka 2010 r.,
 38. Transport drogowy towarów w systemie polskiego prawa transportowego [w], Systemy transportowe – teoria i praktyka. Materiały konferencyjne z VII Konferencji Naukowo - Technicznej w Katowicach, Katowice 2010,
 39. Road transportation in German law – selected issues [w:] R. Janecki, G. Sierpiński (edited by), Contemporary Transportation Systems, Selected Theoretical and practical problems, The development of transportations systems, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010,
 40. Wzajemne relacje podmiotów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego – wybrane zagadnienia prawne [w:], Rozwój lokalny i regionalny – instytucje – instrumenty – innowacyjność, Materiały konferencyjne z I Międzynarodowej konferencji naukowej WSB w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Szczecin 2010,
 41. Bezpieczeństwo prowadzenia działalności transportowej w oparciu o niemieckie regulacje prawne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Szczecinie, Szczecin 2010,
 42. Umowa o międzynarodowy przewóz drogowy towarów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, Szczecin 2011,
 43. Nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych, Konferencja naukowa Mikrofirma 2011, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011,
 44. Powstanie spółki europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Societas Privata Europaea [w], Antonowicz P. (red.), Konferencja naukowa KNEPO – Gdańsk 2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011,
 45. Sposoby dochodzenia roszczeń w prawie transportowym, Materiały konferencyjne z VIII Konferencji Naukowo – Technicznej „Systemy transportowe – teoria i praktyka” Gliwice 2011,
 46. Ochrona praw właściciela towaru w międzynarodowym łańcuchu dostaw – Ubezpieczenie cargo, Materiały z konferencji naukowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie TRANS`11,
 47. Road Goods Transportation in the Polish Transportation Law System, Contemporary Transportation Systems, Selected Theoretical and Practical Problems, Modeling of Change in Transportation Subsystems – monographic, Gliwice 2011,
 48. Ways of Asserting Claims in Transport Law, Contemporary Transportation Systems, Selected Theoretical and Practical Problems, The Transportation as the factor of the socio-economic development of the regions – monographic, Gliwice 2012,
 49. Zmiany doktrynalne w systemie europejskiego prawa spółek – Europejska spółka prywatna, Czasopismo „Edukacja prawnicza”, Warszawa 2013,
 50. Mobilność spółek w systemie prawa handlowego, Konferencja KNEPO 2012 w Gdańsku, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Rok/Volume 10/Numer/November 1/Część/Part 2/Marzec/March 2012,
 51. Der Struktur der inneren Organe der Handelsgesellschaften im europäischen Rechtsordnung und deren Auswirkung auf den gesetzliche Vorschriften der Mitgliedstaaten der UE - Antrag auf ein Forschungsstipendium an der Max-Planck Institut für ausländisches- und internationales Privatrecht in Hamburg,
 52. Udzielenie zamówienia publicznego podmiotowi wewnętrznemu w rozumieniu Rozporządzenia nr 1370 – aspekty prawne i ekonomiczne (tekst oddany do publikacji), Konferencja naukowa Kaziemierz Dolny 2012,
 53. The European company law system and his impact on the regulations of the EU member states (Die europäischen Gesellschaftsrechtssystem und seine Auswirkungen auf die Rechtsbestimmungen des EU-Mitgliedsstaaten), HS Osnabrück 2012,
 54. Przekształcenie transgraniczne, jako jedna z form tworzenia Spółki Europejskiej, Miesięcznik Radca Prawny nr 143 (Dodatek naukowy s. 14 – 19), Warszawa 2013,
 55. Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Konferencja KNEPO Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 2013,
 56. Zakres odpowiedzialności wspólników zagranicznych za niezgodne z prawem pobrania z majątku spółki, III Form Prawa Spółek Łódź 2013, Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2013,
 57. Trendy reformatorskie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i ich wypływ na prawo spółek, Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Joanna Kurczalak – Jankowska (red.), Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013,
 58. Przekształcenie transgraniczne, jako jedna z form tworzenia Spółki Europejskiej, Radca Prawny 2013,
 59. Czynność prawna jako element wykładni uchwał organów spółki kapitałowej, IV Forum Prawa Spółek, Uchwały w spółkach handlowych, Łódź 2014,
 60. Fakultatywny charakter kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością[w:] Tendencje reformatorskie w prawie handlowym, Olszewski J. (red.), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015,
 61. Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016.

 


Kontakt

dr Marek Białkowski
pokój 610,
tel. 91 4443136,
marek.bialkowski@wzieu.pl