Daniel DąbrowskiAdiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2000 r.). Pracę doktorską pod tytułem „Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną” obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2009 (promotor prof. dr hab. Jacek Napierała). Interesuje się prawem spółek, prawem umów gospodarczych oraz prawem przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem multimodalnego przewozu towarów.

W latach 2000 – 2004 odbył aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim. Od 2004 r. wykonuje zawód radcy prawnego.


Publikacje:

Monografie i komentarze

 1. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz (współautorzy K. Wesołowski, D. Ambrożuk), Warszawa 2015
 2. Prawo przewozowe. Komentarz (współautorzy K. Wesołowski, D. Ambrożuk), Warszawa 2014
 3. Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną, Warszawa 2010

Artykuły i glosy:

 1. Charakter prawny umowy o transport towarów rurociągiem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki 2015, nr 31
 2. Przewóz multimodalny w świetle konwencji przewozowych, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 11
 3. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za pracowników oraz osoby, do których usług przewoźnik się odwołuje w świetle konwencji CMR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki 2015, nr 30
 4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia przewoźnika przy drogowych przewozach ładunków masowych w świetle ustawy prawo przewozowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki 2014, nr 25
 5. Zbycie rzeczy najętej w czasie trwania najmu – zakres zastosowania art. 678 § 1 KC, Monitor Prawniczy 2013, nr 20
 6. Reguły rotterdamskie a unimodalne konwencje przewozowe, Studia Iuridica Toruniensia 2013, nr 12
 7. Stosowanie konwencji CMR do odcinka drogowego przewozu multimodalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 2012, nr 17
 8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2009 r., III CZP 63/09 (nr LEX 522988)
 9. Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych w świetle regulacji dyrektywy kapitałowej, Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 8
 10. Zasady odpowiedzialności przewoźnika za niedotrzymanie terminu przewozu przesyłki w ustawie prawo przewozowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2008, nr 17
 11. Wypłata wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki z o.o. (współautor: Stefan Mazurkiewicz), Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) 2006, nr 16
 12. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców jako warunek ich ekonomicznego rozwoju (współautor: Justyna Wojciechowska), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2006, nr 4
 13. Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. w charakterze komplementariusza jako forma organizacyjnoprawna małych przedsiębiorców (współautor: Justyna Wojciechowska), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2006, nr 2
 14. Odpowiedzialność operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 2003, nr 5
 15. Zgromadzenie wspólników w jednoosobowej spółce z o.o., Monitor Prawniczy 2002, nr 12
 16. Rozwiązanie spółki kapitałowej na podstawie przepisów art. 21 Kodeksu spółek handlowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, nr 12
 17. Rezygnacja z członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej, Przegląd Prawa Handlowego 2001, nr 3

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych. Podręczniki:

 1. Umowy między spółką a małżonkiem członka zarządu spółki kapitałowej (współautor K. Garnowski) (w:) Z. Kuniewicz (red.), K. Malinowska-Woźniak (red.) Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Warszawa 2016
 2. Umowa z obowiązkiem zapłaty w świetle ustawy o prawach konsumenta – zagadnienia wybrane (w:) B. Gnela (red.), K. Michałowska (red.) Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Kraków 2015
 3. Potrzeba zmian w krajowym prawie przewozowym (w:) T. Kocowski (red.), K. Marak (red.) Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Wrocław 2014
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego a wymóg minimalnej zdolności finansowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 (w:) B. Gnela (red.), M. Szaraniec (red.) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2013
 5. Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną w celu ochrony drobnych akcjonariuszy w kodeksie spółek handlowych (w:) J. Katner (red.), U. Promińska (red.) Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010
 6. Zawieszenie wykonywania praw udziałowych z akcji własnych oraz z akcji spółki dominującej posiadanych przez spółkę zależną (w:) J. Napierała (red.), T. Sójka (red.), M. Cejmer (red.) Europejskie prawo spółek. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, tom II, Kraków 2005
 7. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – czy rzeczywiście więcej swobody dla przedsiębiorców (w:) H. Babis (red.), A. Budziewicz (red.) Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania: praca zbiorowa, Szczecin 2004
 8. Przesłanki nabywania akcji własnych przez spółki akcyjne (współautor Mirosław Cejmer) (w:) J. Napierała (red.), T. Sójka (red.), M. Cejmer (red.) Europejskie prawo spółek. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, tom I, Kraków 2004
 9. Uwagi ogólne dotyczące spółek prawa handlowego. Łączenie podział i przekształcanie spółek. Ochrona konkurencji i konsumentów. Prawo upadłościowe i naprawcze. Ochrona dóbr intelektualnych (w:) Prawo gospodarcze, Szczecin 2004
 10. Przesłanki wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki kapitałowej w kodeksie spółek handlowych (w:) Kufel (red.) Nowe prawo spółek. Wybrane aspekty prawne, Bydgoszcz-Poznań 2003
 11. Podejmowanie działalności pocztowej w świetle projektu ustawy o usługach pocztowych (w:) Babis (red.) Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych: materiały konferencyjne, Szczecin 2003

Kontakt

dr Daniel Dąbrowski
pokój 612,
tel. 91 4443192,
daniel.dabrowski@wzieu.pl