Iwona SzymczakAdiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń. W 2004 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajmuje się problematyką prawa rzeczowego w ujęciu prawnoporównawczym, w tym w szczególności zagadnieniami prawnymi związanymi z zarządzaniem nieruchomościami oraz funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. W pracy naukowej stosuje metodę prawnoporównawczą (komparatystyczną) oraz jest autorką kilku opracowań teoretycznych o tej metodzie (m.i. Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, z. 3).

Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki w latach 2010–2013 pt. „Wspólnota mieszkaniowa jako instytucja powołana do zarządzania nieruchomością wspólną – analiza polskiej konstrukcji jurydycznej na tle wybranych systemów prawnych”.

Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa turystycznego oraz zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus.


Publikacje:

Monografie:

 1. Wspólnota mieszkaniowa, Wolters Kluwer,Warszawa 2014, ss. 316.

Współautorstwo w monografiach:

 1. S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym, Difin 2005.

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych:

 1. Ewolucja konstrukcji jurydycznych w prawie własności lokali w ujęciu prawnoporównawczym, (w:) Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza (Red. M. Nazar), Lublin 2015, s. 439-450
 2. Odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku znajdujące się w części stanowiącej nieruchomość wspólną (w:) Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, red. A. Śmieja, Wrocław 2011, s. 241–257.
 3. Zmiana sposobu zarządzania nieruchomością wspólną a wypowiedzenie umowy o zarządzanie (w:) Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Warszawa 2010, s. 395–414.
 4. Konstrukcja jurydyczna „udziału” właściciela lokalu jako członka wspólnoty mieszkaniowej (w:) Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej, red. A. Witosz, Katowice 2012, s. 132–148.
 5. Rozstrzyganie sporów konsumenckich w telekomunikacji (w:) Ochrona konsumenta usług finansowych, red. B. Gnela, Zakamycze 2007, s. 305–312.
 6. Ochrona konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych (w:) Telekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarczego w Polsce, Szczecin-Darłowo 2005, s. 315–320.

Artykuły:

 1. Dostęp do infrastruktury niebędącej własnością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego a ochrona własności nieruchomości, Świat Nieruchomości 2015, nr 91, s. 59-63.
 2. Origins and trends in the development of comparative law, Europa Regionum 2014, t. XX, ed. S. Flejterski.
 3. Dobór ekwiwalentnych rozwiązań prawnych w procesie transplantacji prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015 (LXXVII), zeszyt 4, s. 29-40.
 4. Prawidłowe gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształtowania wysokości czynszu, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 9/859, s. 95-108.
 5. Przekroczenie granicy nieruchomości przy wznoszeniu budynku – analiza prawnoporównawcza ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynagrodzenia właściciela gruntu zajętego, Rejent 2014, nr 11, s. 96–128.
 6. Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, z. 3, s. 38–49.
 7. Glosa (krytyczna) do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2013 r., I SA/Wa 1915/12, Samorząd Terytorialny 2015.
 8. Odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu czynów niedozwolonych związanych z nieruchomością wspólną, Rejent 2013, nr 4, s. 66–102.
 9. Problematyka podmiotowości wspólnoty mieszkaniowej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2010, z. 3, s. 717–756.
 10. Nieruchomość wspólna a podział quoad usum, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, z. VII, Opole 2010, s. 61–72.
 11. Management of Condominium – legal construction. Comparative view, Service Management 2010, Vol. 6, s. 9–18.
 12. Kilka uwag o zarządzaniu nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, z. VI, Opole 2009, s. 23–36.
 13. Zrzeczenie się użytkowania wieczystego a interes publiczny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze 2007, nr 19 (483), s. 47–58.
 14. Sytuacja wierzyciela hipotecznego po wygaśnięciu użytkowania wieczystego, Finanse Komunalne 2007, nr 1–2, s. 86–92.
 15. Sytuacja gmin wobec niechcianych nieruchomości w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Finanse Komunalne 2007, nr 5, s. 38–41.
 16. Odwołanie przez gminę nieruchomości przekazanej na cel publiczny, Finanse Komunalne 2006, nr 5, s. 28–33.
 17. Szczególne formy gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Roczniki Prawnicze 2006, nr 17(422), s. 31–42.
 18. Źródła finansowania budżetu gminy a gospodarka nieruchomościami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2005, nr 401, s. 707–716.
 19. Prawne aspekty udzielania poręczeń przez samorząd województwa, Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, nr 426, s. 287–294.
 20. Działalność telekomunikacyjna a zasada swobody działalności gospodarczej (w:) Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, s. 143–150.
 21. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1995 r., I CRN 191/95, Rejent 1997, nr 3, s. 87–92.
 22. Funkcje ustrojowe i zadania samorządu notarialnego, Rejent 1997, nr 10, s. 98–112.
 23. Changes in the Polish Agricultural Law, Polish Legal Journal 1998, vol. 3, No 2, s. 179–187.
 24. Glosa (krytyczna) do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2013 r., I SA/Wa 1915/12, Samorząd Terytorialny 2015.
 25. Zlikwidować podział na małe i duże wspólnoty, Wspólnota Mieszkaniowa 1/2016, s. 29-31.
 26. Co zmieniać w ustawie o własności lokali? Wspólnota Mieszkaniowa 2/2016, s. 38-40.
 27. W Austrii i w Niemczech wspólnoty są uprzywilejowane, Wspólnota Mieszkaniowa 3/2016, s. 39-41.

Rozdziały w podręcznikach:

 1. Ochrona praw gości hotelowych (w:) Hotelarstwo – Usługi – Eksploatacja – Zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, PWN 2008, s. 196–204.
 2. Źródła prawa dotyczące hotelarstwa (w:) Hotelarstwo – Usługi – Eksploatacja – Zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, PWN 2008, s. 38–42.
 3. Rozdział IV, pkt 4.2: Otoczenie prawne (w:) Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, , Warszawa 2008, s. 70–76.

 


Kontakt

dr Iwona Szymczak
pokój 611,
tel. 91 4443134,
iwona.szymczak@wzieu.pl