Problematyka prawna usług w transporcie i turystyceSzanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji nt. „Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce”, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. w Szczecinie. Organizatorami konferencji są Katedra Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja wstępnie była planowana na czerwiec bieżącego roku, jednak z przyczyn organizacyjnych jej termin został przesunięty.

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest pobudzenie naukowej dyskusji dotyczącej prawnych aspektów usług transportowych i turystycznych. Od wielu lat znaczenie transportu jako dziedziny gospodarki stale rośnie. Polska stała się potentatem w dziedzinie transportu samochodowego; stale rozwijają się także inne dziedziny transportu. Mimo tego, zainteresowanie prawnymi aspektami usług transportowych jest stosunkowo niewielkie. Także problematyka prawna usług turystycznych pozostaje szczególnie aktualna, zwłaszcza wobec zmian wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25.11.2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (...), której implementacja do prawa wewnętrznego musi nastąpić do 1 stycznia 2018 r.

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie gałęzie transportu (transport lądowy, morski, lotniczy), zarówno transport osób jak i rzeczy. Zachęcamy również do składania referatów dotyczących usług związanych z transportem i turystyką, w szczególności ubezpieczeń w transporcie i turystyce, usług logistycznych itp.

Referaty, po pozytywnych recenzjach, zostaną opublikowane w czasopiśmie Problemy Transportu i Logistyki. Czasopismo znajduje się na liście B Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 punktów za publikację). Wymogi redakcyjne dostępne są na stronie http://www.ptil.wzieu.pl/zasadyw.html

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konferencji, w tym tematów referatów, do dnia 15 października 2017 r. poprzez przesyłanie załączonej do niniejszego zaproszenia karty zgłoszeniowej. Gotowe referaty powinny zostać przesłane do dnia 15 listopada 2017 r. Karty zgłoszeniowe oraz referaty prosimy przesyłać na adres kpgiu@wzieu.pl

Opłata konferencyjna, która dzięki pozyskaniu sponsorów uległa pomniejszeniu do 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych), pokrywa udział w obradach, materiały konferencyjne, posiłek oraz publikację referatu. Przewidujemy także możliwość udziału w konferencji bez zgłaszania referatu – opłata wynosi wówczas 100 zł (sto złotych). Opłaty powinny być wniesione do dnia 9 listopada 2017 r.

Opłatę za udział w konferencji prosimy wnosić na rachunek bankowy Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 z dopiskiem Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce, subkonto 0158” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika konferencji.

Mamy nadzieję, że proponowana tematyka konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem i gorąco zachęcamy do udziału w niej.

 

 

Program konferencji:

 

 

Sponsorem Głównym Konferencji jest Miasto Szczecin.